VILLKOR VIP MONKEY-APPEN

För användning av produkter och tjänster som tillhandahålls genom Vip Monkey-appen krävs att du har ett konto registrerat i appen. Vid skapandet av kontot krävs att du anger för- och efternamn, födelsedata, adress, postnummer, postort, telefonnummer och epostadress. Om någon av ovanstående uppgifter ändras är du skyldig att ändra dessa i ditt konto i appen.

När du registrerar och använder Vip Monkey-appen och de produkter och tjänster som du på det sättet får tillgång till, godkänner du dels VIP-Monkey AB:s köpevillkor, dels Användarvillkor för appen. För att äga rätt att använda Vip Monkeys produkter och tjänster behöver du uppfylla de krav på ex ålder, klädsel och uppförande som gäller vid varje tillfälle. Observera också att de kort som finns I Vip Monkey gäller I mån av plats.

Köpvillkor

 • Appen är utvecklad för användning I mobiltelefoner och behöver iOS 7.1 alternativt Android 4.0.3 eller högre.
 • Att installera och registrera appen, samt att köpa och aktivera kort och biljetter kräver en fungerande internetuppkoppling. Har du dock aktiverat ditt kort/biljett så finns QR-koden sparad i din telefon.
 • Du förbinder dig inte till några köp eller dylikt vid installation av appen eller registering av konto. Att skapa ett konto är gratis och kommer ej att medföra att några kostnader debiteras dig.
 • Produkter och tjänster som tillhandahålls genom Vip Monkey är såväl kostnadsfria som belagda med kostnader. Detta framgår I anslutning till varje produkt och tjänst.
 • Köpet görs via betalkort direkt i appen (Visa, Mastercard eller Amex). För transaktionen och betalningsförmedling gäller i förekommande fall betaltjänstleverantörens avtalsvillkor. https://stripe.com/connect/account-terms
 • Om du glömt din kod för betalningsmedel måste betalningsmedlet/kortet läggas in på nytt i appen, ta då bort den gamla först.
 1. Användarvillkor

VIP-Monkey AB erbjuder två olika mobil applikationer. Vip Monkey-appen är för användare av VIP-Monkey tjänster så som biljettförmedling samt medlems- och VIPkortförmedlning. VIP-Monkey business är ett kontrollverktyg att användas för VIP-Monkeys anslutna samarbetspartners. Nedan beskrivs användarvillkor gällande dessa applikation i de avseenden som de skiljer sig åt. I övrigt skall VIP-Monkey AB:s villkor vara gällande för både dessa applikationer.

 • Om Vip Monkey-appen

1.1.1 Förmedling av köp – Det är VIP-Monkey AB eller anslutna partners till VIP-Monkey AB som är distributör av kort och säljare av biljetter. För anslutna partners är VIP-Monkey AB förmedlare av dessa produkter. Det är partnern som är din avtalspart.

1.1.2 Förmedling av betalning – Vip Monkey-appen innehåller möjlighet att betala för biljetter. När du väljer en betalningslösning i Vip Monkey-appen gäller de villkor som tillämpas för av dig vald betalningslösning.

1.1.3 Erhållna kort och köpta biljetter är kopplade till ditt personliga konto I Vip Monkey-appen. Kort och biljetter är inte tillgängliga via Vip Monkey-appen på flera mobiler på samma gång.

1.1.4 Du måste vara minst 18 år gammal för att registrera ditt betalkort (Visa och Mastercard) i appen och kunna köpa biljetter.

1.1.5 Sammankoppling till Facebook – Vid registrering via Facebook kräver Vip Monkey användarens godkännande att sammankoppla ditt Vip Monkey konto och Facebook konto. Information som Vip Monkey inhämtar från Facebook är följande: Namn, E-post & telefonnummer (Uppgifter kan endast hämtas då dessa uppgifter avgivits som offentliga).

Dessa uppgifter kan senare revideras och justeras av användaren själv, både i registreringsprocessen samt inne i appen.

 • Om Vip Monkey Business-appen

1.2.1 Användarfunktioner – Vip Monkey Business appen är avsedd att fungera som ett kontroll- och gästrelationsverktyg. För att fungera på optimalt sätt använder applikationen följande telefonfunktioner.

1.2.1.1. Kamerafunktion – För att kontrollera biljetters giltighet används genererade QR-koder, dessa skannas via telefonens kamera och således behöver Vip Monkey business tillgång till telefonens kamerafunktion.

1.2.1.2. Telefon- & Kontaktbok – Vip Monkey Business appen tillhandahåller ett gästlisteverktyg där våra samarbetspartners ges möjlighet att bjuda in gäster via telefonnummer. För att underlätta denna hantering så begär Vip Monkey business-appen tillgång till användaren telefonbok. Syfte med telefonnumret är möjligheten till att skicka en verifierings biljett till de användare som blivit uppsatta på gästllistan. Informationen som samlas in hanteras endast av Vip Monkey och de partnerföretag som utställt ovan nämnda verifieringsbiljett. Mottagaren av verifiering-biljetten får ett sms gällande information där personen ombeds registrera sig i Vip Monkey Appen för att ta del av erbjudandet. Dennes information sparas endast i Vip Monkeys användardatabas om personen aktiv väljer att registrera sig och godkänna VIP-Monkey AB:s användarvillkor. Om användaren sedan tidigare finns i lagrad inom Vip Monkeys användardatabas så skickas denna verifikation direkt till användarens Vip Monkey konto.

VIP Monkey kommer inte på något sätt att använda utomståendes kontaktbok i något annat syfte än vad som tidigare beskrivits.

1.2.2 Ansvar vid användning av appen – Det är VIP-Monkey:s AB:s partners som ansvarar för att samarbetspartnerns användare av Vip Monkey Business-appen endast använder den information som tillhandahålls för att verifiera giltighet och tillhörighet av biljetten eller annan vara och att de ej använder informationen i något annat syfte som strider emot Vip-Monkey AB:s villkor eller strider emot gällande lagstiftning.

1.2.3 VIP-Monkey AB ansvarar inte för att köpare av biljett uppfyller alla de kriterier som VIP-Monkey AB samarbetspartners sätter upp. Det är således upp till anslutna samarbetspartners användare att se till att de uppsatta kriterierna efterföljs. Dessa kriterier kan exempelvis vara relaterade till ålder, klädkod, uppförande eller medlemskapstvång.

1.2.4 Vip Monkeys ansvar – VIP-Monkey är endast en förmedlare av produkter mellan samarbetspartners och VIP-Monkey användare. VIP-Monkey AB tar ej ansvar för samarbetspartners eventuella restriktioner och det är således VIP-Monkey AB:s samarbetspartners som är ytterst ansvariga för att deras kriterier ej bryter emot rådande lagstiftning.

 1. Kundens ansvar

2.1 Installation och användning av Vip Monkey-appen får bara ske på de tekniska plattformar som den tillgängliggörs på och i enlighet med de instruktioner som från tid till annan meddelas.

2.2 Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller SMS vid registrering och användning av Vip Monkey-appen.

2.3 Det är ditt ansvar att se till att inte köpta biljetter används via Vip Monkey-appen av andra personer som får tillgång till din mobiltelefon. Kort och biljetter är personliga, men möjlighet finns för dig att köpa biljetter till flera personer.

2.4 Du ansvarar för att visering av ditt kort eller biljett (QR-kod) är möjlig och är skyldig att kunna styrka din identitet om så efterfrågas.

2.5 Du uppmanas att använda lösenord för att skydda biljetter och information lagrade i din telefon i Vip Monkey-appen.

 1. VIP-Monkey AB:s ansvar

3.1 VIP-Monkey AB:s åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig att använda Vip Monkey-appen enligt de villkor som anges i dessa användarvillkor.

3.2 VIP-Monkey AB ansvarar inte för t ex inställda evenemang eller andra händelser som är en direkt eller indirekt följd av orsaker eller omständigheter som ligger utanför VIP-Monkey AB:s omedelbara kontroll. VIP-Monkey AB ansvarar inte för mellanhavanden mellan dig och tredjeman och som sker med hjälp av eller till följd av din användning av Vip Monkey-appen.

3.3 VIP-Monkey AB lämnar inga garantier att du alltid kan använda Vip Monkey-appen. VIP-Monkey AB har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel eller andra problem i appen som VIP-Monkey AB görs medvetet om.

3.4 VIP-Monkey AB tillhandahåller Vip Monkey-appen utan att ta ut någon avgift från dig. Du kan därför inte göra gällande andra anspråk eller påföljder än de som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

 1. Registreringsrutin

Innan Du kan använda Vip Monkey-appen måste du registrera ett konto i appen på din telefon.  Du svarar för eventuella trafikavgifter som tas ut av din leverantör i samband med registrering.

 1. Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser evenemangsbiljetter. När betalning har skett är alltså kunden bunden vid sitt köp.

 1. Återköp / Inställt evenemang

Det är upp till dig som kund att vara uppmärksam på om vår partner flyttar eller ställer in evenemanget.

Vid inställt evenemang kommer VIP-Monkey AB att återbetala den kostnad som du som kund ådragit dig i samband med det köp som gjordes. Serviceavgifter återlöses ej alltid vid inställda evenemang. Det är upp till dig som kund att kontrollera så att återbetalningen är genomförd. Om du som kund ej åberopat att återbetalningen ej är genomförd inom en (1) månad från dess att evenemanget ställdes in anses du förverkat din chans till återbetalning.

VIP-Monkey AB och/eller deras anställda kan ej hållas ansvariga för eventuella extra utgifter som du ådragit i samband med ett inställt evenemang eller ett återköp.

Alla frågor gällande återköp eller reklamation av tjänsten skall ställas till den partner som är din avtalspart. Om du är osäker på vilken din avtalspart är kan du alltid vända dig till

support@vipmonkey.se

 1. Spärr av tjänster

VIP-Monkey AB förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om VIP-Monkey AB utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda VIP-Monkey AB:s, kunds eller andra parters intressen.

 1. Användarlicens

8.1 VIP-Monkey AB ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att installera och använda Vip Monkey-appen, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig på villkoren i dessa Användarvillkor. Vip Monkey-appen får inte användas för andra ändamål.

8.2 Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av VIP-Monkey AB eller dess underleverantör eller partner är VIP-Monkey AB:s eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor.

 1. Behandling av dina personuppgifter

9.1 VIP-Monkey AB är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innebär att VIP-Monkey AB skall tillse att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt GDPR (The General Data Protection Regulation) och har till exempel ansvaret för informationssäkerheten och att de registrerade får den information de har rätt till. VIP-Monkey AB ges tillgång till all information och all data som registrerats genom Vip Monkey-appen. Du äger rätt att ta del av all data du själv lagt upp, dock aldrig rätt att ta del av känslig information som relaterar till kort- eller bankbetalningar.

9.2 VIP-Monkey AB lagrar köphistorik och personuppgifter som du lämnar. Sådan information behandlas med automatisk databehandling i syfte att ge dig tillgång till de tjänster Vip Monkey erbjuder, hantera din användning av Vip Monkey, skicka dig information och erbjudanden samt genomföra marknadsundersökningar.

9.3 VIP-Monkey AB avser att överföra personuppgifter till partner som anlitats av VIP-Monkey AB. Detta för att kunna genomföra verifiering av din erhållna biljett till partners evenemang alternativt för att kunna genomföra marknadsundersökningar.

9.4 Vid registrering av konto i Vip Monkey godkänner du att erhålla personligt anpassade nyhetsbrev och sms till din registrerade e-postadress, och ditt registrerade mobilnummer.

9.5 Du ansvarar för att användarnamn (e-postadress) och lösenord förvaras säkert och att ingen obehörig kan komma åt uppgifterna. I och med godkännandet av dess villkor ger du ditt samtycke att VIP-Monkey AB lagrar dina personuppgifter och behandlar dessa enligt de ändamål som anges ovan.

9.6 För mer information om hur vi hanterar och behandlar dina uppgifter ber vi dig läsa vår integritetspolicy, denna hittar du nedan.

 1. Frågor

10.1 Har du frågor om Vip Monkey-appen eller om köp av biljetter ska du kontakta VIP-Monkey AB eller den partner vars tjänster du utnyttjar via appen.

10.2 Vip Monkey-appen tillhandahålls av VIP-Monkey AB, org.nr 556258-6304.

9.3 Detta avtal om användning av Vip Monkey-appen ingås på svenska. För kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas.

 1. Ändringar och avtalstid m.m

11.1 VIP-Monkey AB har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De ändrade villkoren är bindande om du fortsätter att använda Vip Monkey-appen efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

11.2 Användarvillkoren gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med VIP-Monkey AB med omedelbar verkan, enklast genom att avinstallera Vip Monkey-appen. Erlagda avgifter, exempelvis månadsprenumerationer fortlöper månaden ut.

11.3 Vip Monkey-appen, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna för användande av Vip Monkey-appen kan komma att ändras. Om Du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av Vip Monkey-appen, om så inte sker anses du ha accepterat dessa. Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.

11.4 Vip Monkey-appen tillhandahålls tillsvidare. VIP-Monkey AB förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla Vip Monkey-appen liksom viss tjänst däri.

 1. Tillämplig lag och tvist

12.1 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden. Svenska lagvalsregler ska dock inte äga tillämpning.

12.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.

Detta avtal uppdaterades senast: 2018-07-19

Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 får Sverige och övriga EU en gemensam lagstiftning som reglerar hur företag får behandla personuppgifter. Denna nya lagstiftning går i stora drag ut på att Företag numera lånar dina uppgifter, samt att det blir större krav på att inte samla på sig mer uppgifter än nödvändigt. Det blir även tydliga regler om att den som samlar in uppgifter redan i förväg skall ha beskrivit ändamålet med dina insamlingen av dina uppgifter och att insamlingen är förankrat i lagen. Om företag slarvar med detta kan dryga böter utkrävas.

Denna integritetspolicy innehåller information om hur VIP-Monkey AB (hädanefter kallat Vip Monkey) hanterar dina personuppgifter. Den tar även upp vilka uppgifter vi samlar in och i vilket ändamål vi samlar in dessa uppgifter. Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom vår integritetspolicy innan du lämnar ditt godkännande till att vi behandlar dina personuppgifter.

Begreppsdefinition

För att få en total förståelse över vad denna integritetspolicy innebär så har vi tagit fram en begreppsdefinition med ett antal ord som vi anser vara kritiskt att du förstår för att ingå detta avtal, Dessa begreppsdefinitioner är direkt citerade från Kapitel 1, Artikel 4 i Allmänna Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Personuppgift

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet..

Behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

Vilka uppgifter samlar vi in? Och hur?

Vip Monkey registrerar och behandlar kundens personuppgifter för våra företagskunders (benämns nedan ”Samarbetspartners”) räkning. Personuppgifterna registreras och behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Vip Monkey har valt att dela upp de uppgifter som samlas in och hanteras av oss eller vårt system i två grupper som vi kallar Personuppgifter och Användardata.

Personuppgifter

De Personuppgifter som Vip Monkey och Samarbetspartners behandlar inkluderar, men är inte begränsat till; förnamn, efternamn, födelsedatum, kön, e-postadress, mobiltelefonnummer och ort. Denna information samlas in vid registrering i appen Vip Monkey eller vid import från Samarbetspartners som tidigare inhämtat samtycke.

Användardata (Från appen)

Detta inkluderar användargenererad data som systemet tar fram och som knyts till personuppgifter på något sätt. Exempel på detta inkluderar, men är inte begränsat till; användarloggning, tidsstämplar gällande; registrering, användning, köp, köphistorik.

Det är alltid frivilligt för dig att lämna personuppgifter, men om du väljer att inte lämna de efterfrågade uppgifterna kan vi i vissa fall inte tillhandahålla dig de tjänster som erbjuds.

Ändamål för hantering av uppgifter?

Vip Monkey hanterar alltid dina uppgifter med största varsamhet och att aldrig bryta emot lagar eller på något sätt riskera din integritet. Det kan finnas flera olika anledningar till varför vi hanterar dina personuppgifter. Hanteringen kan göras för att fullgöra ett avtal eller för att det föreligger rättsliga förpliktelser, men det kan också göras på grund av intresseavvägning från Vip Monkey sida där Vip Monkey eller samarbetspartners intresse skall ställas emot ditt intresse av integritetsskydd. Vip Monkey kan även hantera dina uppgifter med stöd av ditt samtycke. Ditt samtycke skall alltid lämnas separat och du kan alltid återkalla ditt samtycke till behandling genom att kontakta oss via mail eller återkalla ditt samtycke direkt i Vip Monkey appen.

Rättslig grund för insamling och behandling?

Vip Monkey rättsliga grund till insamling och behandling av dina personuppgifter baseras från Dataskyddsförordning kapitel II artikel 5-7 gällande uppfyllande av avtal, intresseavvägning, samtycke samt rådande svensk lagstiftning och myndighetskrav.

Nedan presenteras de fall där Vip Monkey behandlar personuppgifter eller användardata och med vilken rättslig grund detta görs.

Tillhandahålla tjänster och produkter

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter behöver Vip Monkey tillgång till dina Personuppgifter och Användardata. Vip Monkey använder dessa uppgifter i syfte att upprätthålla sina rättsliga förpliktelser, fullgörande av avtal. För Vip Monkey krävs personuppgifter exempelvis för att leverera en produkt eller tjänst till dig, hantera ärenden kopplat till dig eller tjänsten, administrera tjänster eller produkter.

Fullgörande av avtal

I samma stund som du tar del av ett erbjudande eller köper en tjänst genom Vip Monkey app så ingår du ett avtal med Vip Monkey och dess Samarbetspartners, I det fall använder Vip Monkey dina Personuppgifter och Användardata för att försäkra sig om att Vip Monkey och Samarbetspartner kan fullgöra sina delar av avtalet. Exempelvis vid köp så levererar Vip Monkey en biljett i Vip Monkey appen som du senare använder hos Samarbetspartner för att validera ditt köp och ta del av den tjänst som köptes. Således behöver Vip Monkey och Samarbetspartner dina uppgifter för att säkerställa din identitet samt att du uppfyller de krav som Samarbetspartner satt.

Förbättra och utveckla vårt tjänster

Vip Monkey strävar alltid efter att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter därav använder Vip Monkey i vissa fall dina Personuppgifter och Användardata i syfte att: analysera och identifiera förbättringsmöjligheter i våra tjänster och produkter. Vidare används uppgifterna som beslutsunderlag för förbättring av vårt försäljnings- och marknadsföringsarbete. Vip Monkey motiverar denna behandling i en intresseavvägning av att förbättra och utveckla våra tjänster och produkter till kundens bästa.

Förbättra och utveckla vår kundservice

För Vip Monkey är kundens upplevelse i fokus och vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder den bästa möjliga kundupplevelsen både genom vår tjänst men även genom tilläggstjänster så som vår kundservice. Vi använder därav Personuppgifter samt Användardata för att på bästa sätt hantera kundens frågor och ge dig en så personlig och konkret hjälp med allt gällande tjänsten och produkter som köps genom tjänsten.

Direktmarknadsföring

I och med ditt godkännande av denna integritetspolicy, Ger du även Vip Monkey och Samarbetspartners samtycke till att hantera dina personuppgifter till direktmarknadsföring via exempelvis mail, sms och direktmeddelande via appen. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom Vip Monkey appen eller genom att skicka ett mail till info@vipmonkey.se

Personliga erbjudanden

Vidare använder Vip Monkey dina Personuppgifter och Användardata för att analysera och ta fram statistik samt för att presentera erbjudanden som är mer anpassade till dig och i syfte att skapa en mer attraktiv produkt. Vip Monkey är således intresseberättigat att hantera dina uppgifter för att leverera en mer anpassad tjänst till dig.

Ur säkerhetsaspekt

Vip Monkey hanterar även dina Personuppgifter och Användardata i säkerhetssyfte. Vip Monkey sparar alltid dina biljetter och medlemskort i appen och under ditt personliga konto. På detta sätt kan du aldrig tappa bort din biljett och i de fall som du ej har tillgång till ditt konto kan du med hjälp av giltigt ID få din biljett validerad av Samarbetspartner på plats. Vip Monkey anser därav att det finns ett berättigat intresse att hantera dina Personuppgifter och Användardata i syfte att säkerställa dina köp eller tjänst

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Vid flertalet tillfällen grundar sig Vip Monkey behandling av dina Personuppgifter och Användardata på att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis för att uppfylla de krav som åläggs på oss i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Lagring av personuppgifter

Vip Monkey lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen och de syften som beskrivs i denna policy.

Vip Monkey har som avsikt att aldrig behandla dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt rådande lagstiftning, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter och användardata kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

Vip Monkey sparar alltid dina uppgifter så länge som du är kund eller användare av systemet eller fram till dess att du aktivt själv meddelar att du önskar att bli glömd (raderad).

Vid fall där dina personuppgifter ankommit via andra kanaler än vid registrering i appen, behandlar Vip Monkey dina uppgifter i upp till 36 månader från dess att dina personuppgifter inkommit i vårt system. Om dina uppgifter uppdateras inom loppet av dessa 36 månader sparas dina personuppgifter i 36 månader från de datum som de uppdaterats.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Vip Monkey är väldigt måna om att dina uppgifter inte skall komma i orätta händer har vi en väldigt tydlig struktur för vem som skall få tillgång till dessa. Nedan följer en sammanfattning över vem som kan få tillgång till dina personuppgifter och användardata.

Anställda på Vip Monkey

Anställda på Vip Monkey kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Samtliga personer inom Vip Monkey skall ha genomgått en utbildning i GDPR och annan gällande lagstiftning för att på bästa sätt kunna hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Våra Samarbetspartners

Vip Monkeys tjänsters och produkters förträfflighet, bygger på att man endast är en förmedlare mellan dig och våra Samarbetspartners. Därav kan vissa delar av dina personuppgifter lämnas ut till våra Samarbetspartners. Våra Samarbetspartners får endast använda dina personuppgifter i syfta att leverera produkten eller tjänsten eller på de villkor som Vip Monkey anger. Notera att våra Samarbetspartners aldrig kan komma i kontakt med dina uppgifter utan att du som personuppgiftslämnare gjort ett aktivt val emot vår Samarbetspartner. För att en Samarbetspartner skall få tillgång till dina personuppgifter skall licensavtal, personuppgiftbiträdesavtal och integritetsavtal undertecknas och man skall även ha genomgått en grundläggande utbildning i personuppgiftshantering och den Allmänna Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR)..

Våra underleverantörer

För att vår tjänst skall fungera på bästa sätt så arbetar vi med underleverantörer för att säkerställa kvaliteten på tjänsten. Detta medför att delar av dina personuppgifter kan komma att överföras till underleverantörer. Dessa underleverantörer är noga utvalda där största fokus ligger i att bevara och säkerställa att din integritets bibehålls.

Överföring av personuppgifter till tredje land

För att kunna leverera en tjänst och produkt där kvalitet och säkerhet är i största fokus arbetar vi ibland med leverantörer som verkar utanför EU/ESS. Dessa länder kallas för tredje land. För att överföra personuppgifter med syftet att uppfylla en del av tjänsten eller produkten måste vi kontrollera att det finns en adekvat skyddsnivå i detta land eller att det finns andra särskilda garantier för att skydda se till att dina personuppgifter och rättigheter skyddas och respekteras. I de fall där Vip Monkey använder underleverantörer utanför tredje land använder vi oss av de standardavtal som EU-kommissionen godkänt.

För att ta del av standardavtal som Vip Monkey använder:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

För mer information och en lista över land med adekvat skyddsnivå, vänligen se:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Övriga mottagare

Dina personuppgifter och användardata kan även lämnas ut vid myndighetsbeslut som gör oss skyldiga att överlämna denna information. Exempel på myndigheter som kan begära ut detta kan vara Polismyndighet.

Samtycke

Genom att registrera dig i Vip Monkey appen, aktivt godkänna våra villkor på vår hemsida, eller vid utlämnande av uppgifter i samband med support eller frågor via mail eller telefon samtycker du till att Vip Monkey samlar in och behandlar dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

I samband med att Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 så stärks även dina rättigheter som privatperson och detta gör att du har större kontroll över dina personuppgifter.

Nedan listar vi vilka rättigheter du som privatperson har och hur du kan nyttja dessa. Du har normalt sett alltid rätt att nyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Vip Monkey förbehåller sig dock rätten att ta ut en rimlig avgift eller att ej uppfylla din begäran om den anses vara orimlig eller uppenbart orimlig.

Vip Monkey åtar sig i samband med denna integritetspolicy att besvara din förfrågan inom en rimlig tid, senast inom en (1) månad efter att din förfrågan ankommit till oss, Vip Monkey kan under denna tid kontakta dig för kompletterande uppgifter för att säkerställa att förfrågan är gjord av personen vars personuppgifter förfrågan gäller. Vip Monkey kan vidare komma att kontakta dig om det visar sig att din förfrågan tar längre tid än utsatt eller om man på grund av någon anledning ej kan bevilja din förfrågan.

Rätt till information om hur vi behandlar dina uppgifter

Du har rätt att begära en bekräftelse på om Vip Monkey hanterar dina uppgifter och även få information om hur dina uppgifter hanteras. Utöver detta har du även rätt att få en kopia av vilka uppgifter som vi behandlar om dig, detta kallas för registerutdrag.

Du har även i ditt registerutdrag tillgång till att se vilka Samabetspartners som har tillgång till dina uppgifter. Du kan när som helst begränsa Samarbetspartners tillgång till dina uppgifter genom att ta bort dessa i appen.

För att begära ett registerutdrag mailar du info@vipmonkey.se eller skickar din begäran via post till adress om står nedan under kontakt.

Rätt till rättelse

Vip Monkey ser gärna att dina uppgifter som Vip Monkey innehar och behandlar är korrekta och relevanta. Om du upptäcker att några uppgifter är felaktiga eller om du önskar lägga till uppgifter kan du göra detta i Vip Monkey appen eller genom att skicka ett mail till info@vipmonkey.se. Notera att Vip Monkey aldrig under några omständigheter kommer att lägga till uppgifter som inte är relevanta för ändamålet av behandlingen av dina personuppgifter. Vid rättelser rättas alla dina uppgifter vilket även påverkar Samarbetspartners uppgifter om dig.

Rätt att bli glömd

En stor del av den nya personuppgiftslagen är principen att personuppgifter endast lånas ut. Därför kan du lättare hävda rätt att bli glömd (raderad) ur Vip Monkeys register. Om du väljer att bli glömd kan det dock medföra att vissa rättigheter eller biljetter ej längre blir tillgängliga för dig.

Vip Monkey kan invända mot radering om exempelvis uppgifterna behövs för att upprätthålla ett rättsligt avtal eller om vi enligt lag är skyldiga att behålla dessa uppgifter.

Rätt till invändning

Du kan alltid med stöd av samtycke invända mot att Vip Monkey använder dina uppgifter för exempelvis direktmarknadsföring. Detta kan du själv ändra i appen eller genom att kontakta oss. Vid denna typ av invändning kommer vi inte längre att använda dina uppgifter i det fall som rör samtycke.

Utöver detta kan du även invända mot vår behandling av dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Vid ett sådant fall kommer vi sluta hantera uppgifter enligt intresseavvägning om det inte kan säkerställas att Vip Monkeys intresse för behandlingen överväger ditt intresse av att de skall begränsas.

Rätt till begränsning

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas och att uppgifterna endast lagras i specifika fall så som:

För att fullgöra ett avtal eller fram till den dagen då en tjänst är fullgjord, eller under tiden för att fastställa vems berättigade av intresse som väger tyngst,

Utöver detta kan du även använda begränsningen för att godkänna att dina uppgifter lagras längre än vad som anges i enlighet med denna integritetspolicy eller om du önskar att vi behandlar dina uppgifter trots att behandlingen sker utan laglig grund.

Vid begränsning kommer samtliga kunder med tillgång till uppgifterna informeras och du kommer också få reda på vem som fått tillgång till din information sedan tidigare.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina uppgifter som insamlats hos oss. De personuppgifter som detta innefattar är personuppgifter som lämnat med samtycke till oss eller lämnat till oss i syfte att fullgöra avtal. Dessa uppgifter skall vid åberopande levereras till dig i maskinläsbart format.

Övriga bestämmelser

Vip Monkey kan inte alltid tillmötesgå dina krav om det inkräktar på våra rättigheter att försvara oss eller om ditt önskemål inkräktar på någon annans persons rättigheter eller är i strid mot rådande lagstiftning eller hindrar fullgörande av avtal.

Vid samtliga frågor som rör dina personuppgifter, vare sig det gäller ändring eller borttagning av uppgifter och påverkas även Samarbetspartners tillgång och information gällande dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvariga.

Vip Monkey är personuppgiftsansvarig och således den som är ansvarig för den behandling som görs av dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att bestämma till vilka ändamål som dina personuppgifter behandlas samt att säkerställa att detta sker i enlighet med rådande lagstiftning och med din integritet och säkerhet i fokus.

Kontakta oss gärna med frågor:

Har du frågor gällande Vip Monkeys arbete, vår tjänst eller önskar att utöva dina rättigheter som privatperson är du välkommen att kontakta oss på info@vipmonkey.se.

Om du önskar avsäga dig ditt samtycke till direktmarknadsföring går detta att göra i Vip Monkey appen, eller direkt via våra mailutskick. Det går också bra att skicka ett mail till oss på info@vipmonkey.se så ser vi till att vara behjälpliga gällande dina önskemål.

Du kan även kontakta oss via post på postadress:

VIP-Monkey AB, Slottsmöllan, 302 31, Halmstad.

Klagomål

Om du har synpunkter eller om du anser att Vip Monkeys personuppgiftsbehandling strider mot gällande rätt kan du vända dig till privacy@vipmonkey.se och framföra dina åsikter.

Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen med klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter. Datainspektionen når du enklast genom att maila datainspektionen@datainspektionen.se eller ring 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om Datainspektionens tillsyn på http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

Övrigt gällande integritetspolicyn

Vip Monkey förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy i syfte att följa rådande lagstiftning och för att följa de rekommendationer som Datainspektionen frambringar. Vid större förändringar av denna policy kommer Vip Monkey att informera dig via mail eller någon annan lämpligt kontaktmedel.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.
Denna Integritetspolicy är senast uppdaterad 2018-05-03.